Zone


Subzone Consented Total Yesterdays Telemetered Use
Coastal Rangitikei 74356.000 269.100
Tidal Rangitikei 0.000 0.000
Porewa 0.000 0
Tutaenui 6831.400 0.000
Zone total 81187.400 269.100