Zone


Subzone Consented Total Yesterdays Telemetered Use
Coastal Rangitikei 73042.000 1399.000
Tidal Rangitikei 0.000 0.000
Porewa 0.000 0
Tutaenui 6831.400 0.000
Zone total 79873.400 1399.000