Zone


Subzone Consented Total Yesterdays Telemetered Use
Coastal Rangitikei 73742.000 1171.200
Tidal Rangitikei 0.000 0.000
Porewa 0.000 0
Tutaenui 6831.400 0.000
Zone total 80573.400 1171.200