Zone


Subzone Consented Total Yesterdays Telemetered Use
Coastal Rangitikei 77179.000 2543.000
Tidal Rangitikei 0.000 0.000
Porewa 0.000 0
Tutaenui 6831.400 0.000
Zone total 84010.400 2543.000